Платформа СОЦИАЛНО ДОГОВАРЯНЕ

Процедури

Контрол и отчетност при предоставяне на социални услуги

В процеса на социалното договаряне, общината като страна по договора за възлагане на определена социална услуга изисква регламентиране на механизъм за контрол върху качеството на услугата и разходването на предоставените бюджетни средства. В случай, че общината констатира некачествено предоставяне на социалната услуга, предмет на договора, тя може да се възползва от правата, които има съгласно договора и санкциите, предвидени в него. 

Наред контрола, който общината осъществява по силата на договора, върху дейността на доставчиците на социални услуги се осъществява и специализиран контрол. Специализираният контрол се извършва от инспектората, който е създаден към Изпълнителния директор на АСП. При констатирани нарушения инспекторите имат право да налагат следните принудителни административни мерки:
  • дават задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения;
  • спират изпълнението на неправомерни решения;
  • вписват данни за извършени нарушения в регистъра на доставчиците на социални услуги в АСП и предлагат заличаване на вписването им.
Така изброените принудителни административни мерки могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За нарушения на социалното законодателство от страна на длъжностни лица са предвидени глоби.

Освен специализирания контрол, осъществяван от инспектората към АСП, контролни функции върху доставчиците на социални услуги за деца има и Председателят на ДАЗД. Контролът може да се осъществява чрез периодични проверки по утвърден план и/или проверки при сигнал за нарушения на правата на детето. При извършване на проверката, длъжностните лица от ДАЗД имат право:
  • да посещават без ограничения обектите, в които се предоставят социални услуги за деца, както и всички доставчици на социални услуги за деца;
  • да изискват обяснения и представяне на документи, справки и сведения;
  • да получават пряко от детето, от неговите родители или от лицата, полагащи грижи за него, необходимата информация.
При констатиране на нарушения, Председателят на ДАЗД или упълномощено от него лице издават задължителни предписания за отстраняване на нарушенията. Предвидено е и налагане на глоби. Констатирани сериозни нарушения могат да доведат до отнемане на лиценза на доставчика на социални услуги за деца.

Обществен контрол
Закънът за социално подпомагане предвижда и форми на обществен контрол върху системата на социални услуги. По решение на общинските съвети към съответните общини се формират обществени съвети, които включват представители на институции, имащи отношение към социалните услуги, както и на доставчици на социални услуги. Обществените съвети, наред с другите функции, които им възлага закона, осъществяват и контрол върху качеството на социалните услуги. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при предоставяне на социални услуги, обществените съвети уведомяват писмено председателя на общинския съвет към съответната община и Инспектората към Изпълнителния директор на АСП. 

С цел защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол, могат да се създават и съвети на потребителите на социални услуги, както и на лицата, оказващи им подкрепа в самостоятелно упражняване на правата им съгласно чл. 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. При констатирани нарушения тези съвети могат да  уведомят писмено Инспектората към АСП.

Частните доставчици на социални услуги в своята дейност са длъжни да спазват  установените от подзаконовите нормативни актове критерии и стандарти за социални услуги. Констатираните нарушения се отбелязват в регистъра към АСП. Регистърът е публичен. На интернет сайта на АСП могат да бъдат проверени вписаните доставчици и услугите, които са заявили че осъществяват. Ежегодно до 31 май на съответната календарна година, регистрираните доставчици са длъжни да представят в АСП отчет за дейността си, свързана с предоставяне на социални услуги. При неосъществяване на дейност по предоставяне на социални услуги от регистрирания доставчик в продължение на една година или при непредставяне на отчет за дейността, свързана с предоставяне на социални услуги в продължение на една година или отнемане/изтичане на лиценза за предоставяне на социални услуги за деца, регистрацията се заличава.